Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

27.5.2017

Imieniny

Jana, Magdaleny, Izydora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

STATUT GCI

UCHWAŁA Nr XXXIV/259/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuję:
 
§ 1. Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 60, poz. 1956).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie:
Marek Zientek
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 8 maja 2013 r.
Poz. 5388
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/259/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
 
STATUT
GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE zwane w dalszej treści statutu ”GCI” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
4. Niniejszego statutu.
§ 2.
1. GCI jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów.
2. Siedzibą GCI jest miasto Mszczonów, zaś jego filii miejscowość Osuchów, obejmująca swoją działalnością obszar Gminy Mszczonów.
3. Nadzór nad GCI sprawuje Rada Miejska w Mszczonowie oraz Burmistrz Mszczonowa.
 
Rozdział 2.
Cele i zadania GCI
§ 3. Główne cele działalności GCI:
1. upowszechnianie i udostępnianie usług teleinformatycznych, w szczególności poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z sieci Internet;
2. budowanie i szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego;
3. ograniczanie bezrobocia;
4. edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci;
5. wsparcie i aktywizacja działań przedsiębiorców oraz rolników;
6. promocja Miasta i Gminy Mszczonów;
7. wsparcie obszarów wiejskich poprzez krzewienie oddolnych inicjatyw w różnych formach aktywacji;
8. ochrona dziedzictwa, gromadzenie pamiątek i informacji o historii miasta i gminy Mszczonów;
§ 4. Cele swoje GCI realizuje poprzez:
1. Udostępnianie pracowni multimedialnej;
2. Działalność informacyjną;
3. Pomoc dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy;
4. Działalność edukacyjną skierowaną do różnych grup społecznych i wiekowych;
5. Organizację różnych form promocji;
6. Wspieranie aktywności gospodarczej Gminy;
7. Prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej;
8. Prowadzeniem Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów;
9. Funkcjonowanie Filii GCI w Osuchowie.
§ 5. GCI może świadczyć usługi odpłatne, związane z realizacją zadań objętych niniejszym statutem, z zakresu:
1. organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji,
2. wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu komputerowego,
3. redagowania, przepisywania, drukowania, kserowania, skanowania, faksowania, laminowania, bindowania dokumentów,
4. pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne dla różnych podmiotów.
 
Rozdział 3.
Zasady funkcjonowania GCI
§ 6.
1. GCI jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, w ramach budżetu Gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej GCI jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Osiągany dochód z działalności GCI odprowadzany jest do budżetu Gminy.
4. Obsługa finansowo – księgowa jest prowadzona przez GCI.
§ 7.
1. GCI zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mszczonowa.
2. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mszczonowa.
3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora ustala Burmistrz Mszczonowa.
4. Dyrektor GCI jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą organizację oraz efektywne 
gospodarowanie powierzonym mieniem.
§ 8. Zasady korzystania z usług GCI określa Dyrektor w Regulaminie GCI.
§ 9.
1. Pracowników GCI zatrudnia Dyrektor, który wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy do zatrudnionych przez siebie pracowników.
2. Wynagrodzenia i zatrudnianie pracowników GCI ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 11. Likwidacja GCI następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
 

 

drukuj

Zobacz także:

historia
zakres działalności
regulamin GCI
pracownicy
sprawozdania z działalności

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3020

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.