Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

26.10.2020

Imieniny

Ewarysta, Lucjana, Damiana

Wyszukiwarka

Treść strony

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie
z dn. 10 października 2012 r.
 
Definicje
 
Biuro Projektu – oznacza siedzibę Gminnego Centrum Informacji, ul. Żyrardowska 4,
96-320 Mszczonów, tel. (46) 857 30 71, fax. (46) 857 11 99; e-mail: gci@mszczonow.pl. Biuro czynne jest w poniedziałek i środę w godzinach 8:00 – 18:00, we wtorek, czwartek i piątek w godzinach
8:00-16:00.
 
Zaświadczenie o ukończenia szkolenia – dokument wydawany po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu przewidzianego planem szkolenia.
 
Data zgłoszenia na szkolenie - oznacza datę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Biuro Projektu (osobiście lub kurierem/ pocztą – liczy się data wpływu).
 
Grupa szkoleniowa – oznacza grupę osób zakwalifikowanych na dane szkolenie przez realizatora projektu. Lista podstawowa liczy 10 osób.
 
Osoba pracująca - oznacza osobę, która w momencie przystąpienia do projektu (tzn. w dniu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub umowy zlecenie/ o dzieło. Miejsce wykonywania pracy (określone w umowie) i/lub siedziba pracodawcy musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest osobą zatrudnioną.
 
Projekt – oznacza projekt pt. „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” realizowany przez Gminę Mszczonów/ Gminne Centrum Informacji w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-454/09 w okresie 1 kwietnia 2011 roku – 31 maja 2013 roku.
 
Beneficjent projektu – Gmina Mszczonów z siedzibą w Mszczonowie przy Placu Piłsudskiego 1.
 
Realizator projektu - Gminne Centrum Informacji z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4.
 
Strona internetowa projektu – oznacza stronę http://www.gci.mszczonow.pl/1360,projekt-szkoleniowy-pokl.html
 
Potencjalny uczestnik projektu – osoba, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkała na terenie miasta i gminy Mszczonów i zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego bądź zatrudniona w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów niezależnie od miejsca zamieszkania, która z własnej woli i inicjatywy przystąpiła do projektu i wypełniła w terminie Formularz zgłoszenia.
 
Uczestnik szkolenia – osoba, która dostarczyła kompletne dokumenty zgłoszeniowe na dane szkolenie, podpisała
 
Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz została zakwalifikowana na szkolenie przez Realizatora projektu.
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru potencjalnych uczestników projektu i uczestników szkolenia oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”.
 
§ 2
Warunki uczestnictwa w projekcie
 
1. Potencjalnym uczestnikiem projektu może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia) zamieszkała na terenie miasta i gminy Mszczonów zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego bądź osoba zatrudniona w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów niezależnie od miejsca zamieszkania (z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą), która z własnej inicjatywy zgłosi się do udziału w projekcie. Do udziału w szkoleniach nie jest wymagane zgłoszenie czy zgoda ze strony pracodawcy.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakwalifikowanie osoby do udziału w projekcie przez Realizatora Projektu oraz wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do Umowy dot. przeprowadzenia kursu), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4 do Umowy dot. przeprowadzenia kursu) oraz Kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu (załącznik nr 2 do Umowy dot. przeprowadzenia kursu).
 
3. Data podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie jest datą rozpoczęcia udziału w projekcie.
 
§ 3
Zasady organizacji szkoleń
 
1. W ramach Projektu planowane jest zorganizowanie szkoleń z 18 panelów szkoleniowych dla łącznie 310 Uczestników szkoleń.
 
2. Szkolenia organizowane są poza godzinami i miejscem pracy uczestników.
 
§ 4
Kryteria i zasady rekrutacji
 
1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu: http://www.gci.mszczonow.pl/1367,formularze-i-regulamin.html w terminie przynajmniej 21 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Informacje te będą także publikowane w środkach masowego przekazu.
 
2. O zakwalifikowaniu się do procesu rekrutacji decyduje zamieszkanie na terenie miasta i gminy Mszczonów i zatrudnienie na terenie województwa mazowieckiego bądź zatrudnienie na terenie miasta i gminy Mszczonów bez względu na miejsce zamieszkania oraz spełnienie pozostałych wymagań formalnych.
 
3. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia (2 osoby w 10 osobowej grupie) w ramach tego samego projektu.
 
4. Rejestracja potencjalnych uczestników projektu dokonuje się poprzez poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Umowy dot. przeprowadzenia kursu) zamieszczonego na stronie internetowej projektu i dostarczenie go do Biura Projektu osobiście lub przesłanie kurierem/ pocztą (liczy się data wpływu) do dnia określonego przez Realizatora projektu. Koordynator ds. rekrutacji dokonuje weryfikacji wypełnionych formularzy zgłoszenia pod względem spełnienia kryteriów potencjalnego uczestnika projektu.
 
5. W przypadku większej liczby osób zgłoszonych do projektu od liczby zaplanowanych miejsc, przed rozpoczęciem każdego szkolenia będzie odbywać się losowanie. Wyniki losowania posłużą do utworzenia listy podstawowej i listy rezerwowej.
 
6. Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest spełnienie kryteriów przewidywanych dla potencjalnych uczestników projektu oraz poprawne wypełnienie i przesłanie/ dostarczenie Formularza zgłoszeniowego.
 
7. Osoby, które spełniają kryteria określone w § 2 oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
 
8. W przypadku rezygnacji osoby znajdującej się na liście podstawowej lub też niedopełnienia przez nią obowiązków Uczestnika szkolenia, w szczególności nie podpisania wymaganych dokumentów i/lub listy obecności, osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jako Uczestnik szkolenia, przy zachowaniu zapisu § 4 ust. 3 oraz zgodnie z kolejnością występowania na liście rezerwowej.
 
9. Przed rozpoczęciem realizacji szkolenia potencjalni uczestnicy kursów języka angielskiego przystąpią do testów określających poziom wiedzy.
1) W przypadku szkoleń językowych warunkiem dopuszczenia potencjalnego uczestnika projektu do grupy szkoleniowej jest uzyskanie minimum 70% z testu i rozmowy.
2) W przypadku uzyskania poniżej 70% z testu i rozmowy skutkuje wykluczeniem potencjalnego uczestnika projektu z listy podstawowej z danego poziomu szkolenia.
 
10. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C z elementami języka angielskiego, jest posiadanie przez potencjalnego uczestnika projektu ważnego prawa jazdy kat. B na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 
11. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C+E dla posiadających kat. C z elementami języka angielskiego, jest posiadanie przez potencjalnego uczestnika projektu ważnego prawa jazdy kat. C na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 
12. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do kursu prawa jazdy kategorii C z świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, jest posiadanie przez potencjalnego uczestnika projektu ważnego prawa jazdy kat. B na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 
13. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C+E dla posiadających kat. B, jest posiadanie przez potencjalnego uczestnika projektu ważnego prawa jazdy kat. B na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 
14. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do dodatkowego szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 20 uczestników szkolenia, którzy ukończyli w ramach projektu kurs prawo jazdy i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje aby uzyskać prawo jazdy zawodowe, jest posiadanie przez uczestnika szkolenia ważnego prawa jazdy kat. C na dzień podpisania oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych w projekcie
 
15. W przypadku braku możliwości utworzenia danej grupy szkoleniowej z powodu braku wymaganej liczby uczestników szkolenia (10 osób) następuje wznowienie promocji i rekrutacji w celu uzupełnienia grupy szkoleniowej.
 
16. W przypadku dobrowolnej rezygnacji uczestnika szkolenia zostaje pozbawiony on możliwości udziału w projekcie kolejny raz.
 
§ 5
Zasady losowania
 
1. Organizacja i przeprowadzenie losowania będzie miało charakter otwarty.
 
2. Na losowanie zaproszone zostaną w wyznaczonym terminie wszystkie osoby, które poprawnie wypełniły i złożyły w stosownym czasie formularz zgłoszeniowy. Kontakt z potencjalnymi uczestnikami odbędzie się na drodze telefonicznej, elektronicznej lub bezpośredniej.
 
3. Przed losowaniem zostaną odczytane imienne losy (imię/ imiona i nazwisko oraz nazwa pracodawcy), które po złożeniu wrzucone zostaną do wyznaczonego naczynia i wymieszane.
 
4. Pracownik Biura Projektu podchodzić będzie do osób obecnych na losowaniu (stworzenie listy osób przybyłych na losowanie), które kolejno będą losować uczestników. W pierwszej kolejności stworzona zostanie lista podstawowa, następnie lista rezerwowa.
 
5. Pracownik Biura Projektu wpisywać będzie na protokole z losowania numery z listy podstawowej, następnie listy rezerwowej przy poszczególnych nazwiskach potencjalnych uczestników.
 
6. Losowanie przebiega zgodnie z zasadą 20% BO (maksymalnie 2 osoby z tego samego zakładu pracy w 1 grupie szkoleniowej). W przypadku wylosowania 3 z kolejności osoby z tego samego zakładu pracy na listę podstawową, przeniesiona zostaje ona automatycznie na listę rezerwową.
 
7. Losowanie odbywa się w obecności Kierownika Projektu i/ lub Asystenta kierownika projektu.
 
8. W następnym dniu roboczym po losowaniu, pracownik Biura Projektu ogłosi wyniki losowania potencjalnym uczestnikom z listy podstawowej oraz w przeciągu 5 dni roboczych potencjalnym uczestnikom z listy rezerwowej.
 
§ 6
Obowiązki Uczestników szkolenia
 
1. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:
1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych w § 4;
2) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu rekrutacji i szkoleń i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia;
3) uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych w ramach wybranego szkolenia, na które został zakwalifikowany, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności każdego dnia szkolenia;
4) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w końcowym badaniu efektywności projektu;
5) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział osoby w Projekcie.
 
§ 7
Zaliczenie Szkolenia
 
1. Zaliczenie szkolenia następuje po potwierdzeniu obecności Uczestnika szkolenia na szkoleniu.
 
2. Uczestnik szkolenia po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie, na którym wpisany jest wymiar godzin szkolenia oraz tematy zagadnień omawianych na szkoleniu.
 
3. Uczestnik szkolenia zostaje poinformowany o terminie odbioru zaświadczenia z Biura Projektu po otrzymaniu zaświadczeń przez Realizatora projektu od Wykonawcy.
 
§ 8
Inne postanowienia
I. Refundacja kosztów dojazdu na szkolenia
 
1. Uczestnik szkolenia może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu gdy miejsce szkolenia jest poza miejscem jego zamieszkania.
 
2. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest
1) wniosek o zwrot kosztów (Formularz rozliczenia kosztów dojazdu - załącznik nr 6 do Umowy dot. przeprowadzenia kursu) wraz z podaniem przewidywanych kosztów dojazdu;
2) przesłanie/ dostarczenie do Biura Projektu po upływie kwartału czasu szkolenia (w przypadku szkoleń, które trwają krócej niż dwa kwartały, po zakończeniu szkolenia), Formularza rozliczenia kosztów dojazdu wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków tj. bilety autobusowe, kolejowe (oryginały lub kserokopie podpisane za zgodność z oryginałem) lub w przypadku samochodu oświadczenia o kosztach dojazdu z kserokopią dowodu rejestracyjnego (właściciel lub współwłaściciel pojazdu lub umowa użyczenia).
 
3. Na każde szkolenie przewidziano możliwość zwrotu kosztów dojazdu (do 10 zł brutto w obie strony = jedno spotkanie/ na jednego uczestnika szkolenia).
 
4. Kwota przekazana Uczestnikowi szkolenia z tytułu refundacji poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie jest uzależniona od:
1) faktycznie poniesionych kosztów dojazdu wykazanych w przekazanych Realizatorowi projektu dokumentów;
2) dostępnego limitu środków na refundację kosztów dojazdu w ramach danego szkolenia.
 
5. Sprawdzenie dokumentacji dokonywane będzie na bieżąco po wpłynięciu dokumentów wskazanych w  § 8  ust. I pkt 2 ppkt 2) do Biura Projektu.
 
6. Zwrot kosztów następuje na wskazane przez Uczestnika szkolenia konto bankowe po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowo przedłożonej dokumentacji. Warunkiem dokonania przelewu będzie podanie numeru konta bankowego Uczestnika szkolenia.
 
7. Przekazanie refundacji kosztów uzależnione jest od dostępności środków na wydzielonym na potrzeby projektu koncie bankowym. W przypadku braku środków z dofinansowania projektu refundacja zostanie dokonana po dacie otrzymania środków finansowych od Instytucji Wdrażającej.
 
II. Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas szkoleń
 
1. W ramach szkoleń Uczestnicy szkoleń mają możliwość pozostawienia dzieci pod opieką osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do sprawowania opieki nad dziećmi.
 
2. Opieka nad dziećmi Uczestników szkolenia odbywać się będzie w wynajętej sali, znajdującej się możliwie blisko miejsca odbywania się szkolenia.
 
3. Łącznie pod opieką jednej osoby pozostawionych może zostać dziesięcioro dzieci. W przypadku większej ilości dzieci utworzone zostaną grupy z przydzieloną opieką.
 
4. Opieka nad dziećmi odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez opiekunkę. Wynajęta sala wyposażona zostanie w artykuły szkole, papiernicze, gry i zabawki etc.
 
5. Uczestnik szkolenia musi zadeklarować korzystanie z opieki nad dziećmi podczas szkolenia w Deklaracji opieki nad dzieckiem (Formularz zgłoszenia opieki nad dziećmi - tylko w przypadku opieki nad dziećmi w wieku 3-7 lat – załącznik nr 7 do Umowy dot. przeprowadzenia kursu).
 
6. Rezygnacja z opieki nad dziećmi podczas szkoleń możliwa jest w terminie przynajmniej 2 dni roboczych przed dniem szkolenia.
 
§ 9
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.
 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 
3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i szkoleń należy do Kierownika Projektu.
 
4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 
Traci moc Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie z dn. 22 marca 2012 r.

drukuj (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

  • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3606

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.