Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

8.12.2021

Imieniny

Marii, Wirginii, Makarego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców

data dodania 05.11.2009

Od dnia 18 listopada w Gminnym Centrum Informacji rusza punkt informacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Dyżur odbywać się będzie w każdą drugą środę miesiąca w godz. 9.00 -15.00. Bezpłatnych porad zainteresowanym osobom z terenu miasta i gminy Mszczonów udzielać będzie konsultant ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM). Na spotkanie z konsultantem należy uprzednio zapisać się pod numerem telefonu (46) 857 30 71 lub (46) 857 11 99 lub osobiście w ratuszu miejskim, Pl. Piłsudskiego1, pok. nr 4 lub nr 5.

 

Zapraszamy.

Szczegółowy zakres tematyczny usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą świadczonych w trakcie dyżuru Konsultanta ZPWiM  

1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej
 
A.     Podejmowanie działalności gospodarczej:
 • omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • harakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej,
 • przedstawienie zakresu dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej oraz sposobu jej sporządzania,
 • wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym – ewidencja działalności w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych i innych jeśli są wymagane,
 •  informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbędnych czynności, opłat związanych z rejestracją itp,
 • prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,
 • wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności).
B.   Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe:
 • charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy,
 • zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych,
 • terminy składania deklaracji podatkowych,
 • ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT),
 • możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych.
C.     Wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników:
 • charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy) oraz umów cywilnoprawnych,
 • obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników:
  zasady naliczania wynagrodzenia,
  zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
  zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych,
  zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),
  tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę,
  aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
  zatrudnianie cudzoziemców,
  telepraca.
D.  Wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności:
 • informacja na temat możliwości i zasad finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych (przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek oraz sposobu zabezpieczenia tych środków – w tym, m.in. oferta funduszy poręczeń kredytowych),
 • charakterystyka pożyczkodawców i kredytodawców z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz celu na jaki przedsiębiorca chce uzyskać finansowanie.
E.      Wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw:
 • informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania.
F.      Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:
 • formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakres i sposób sporządzenia dokumentacji,
 • wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej,
 • czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej).
 
2.      Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych
 
A. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania:
 • główne założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
 • charakterystyka poszczególnych programów pomocowych (zasady udzielania wsparcia, wielkość środków przeznaczonych w programie na wsparcie, okres realizacji programu, terminy składania wniosków aplikacyjnych),
 •  charakterystyka innych programów/działań/inicjatyw, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów/przedsięwzięć (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja EkoFundusz w obszarze ochrona środowiska),
 • rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł,
 • kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań i projektów.
B. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu:
 • wymogi (kryteria) formalne i właściwości instytucji do poszczególnych programów /działań; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy,
 • zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/ działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem i inne warunki),
 • wytyczne dla wnioskodawców (omówienie, przedstawienie zasad sporządzenia wniosku o wsparcie w ramach konkretnego programu pomocowego – wskazanie, jakie informacje wniosek powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu, szczególnie w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych załączników),
 • wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych.
C.  Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu:
 • dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji,
 •  informacje na temat możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji (np. klienci, których pomysły mogłyby być dofinansowane z PO KL będą kierowani do ośrodków Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), gdzie doradca pomoże im w przygotowaniu projektu i aplikacji; klienci, których projekty potencjalnie mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą kierowani do promotorów projektów innowacyjnych POIG oraz kontakt z instytucją, która takiej pomocy może udzielić (ośrodek ROEFS, Promotor projektów innowacyjnych PO IG, ośrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), akredytowana organizacja do świadczenia usług proeksportowych, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR); punkty informacyjne dla Regionalnych Programów Operacyjnych, ewentualnie inne),
 • informacje na temat możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych).
 
3.   Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych
 
A.     Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym ( np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych(w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG),
B.     Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępnej na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora.
 
4.   Inne informacje
 
A.    Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają      przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji,

B.     Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Osoby zgłaszające się na konsultacje powinny mieć ze sobą numer NIP, PKD ( gdy klientem jest przedsiębiorca) oraz numer PESEL.

« Wstecz

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

5139

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.