Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

31.7.2021

Imieniny

Ignacego, Emiliana, Heleny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Ja w Internecie - Moje Finanse.
 • Nabór
 • Nabory

REGULAMIN

NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i udziału w projekcie „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, realizowanym przez Fundację Legalna Kultura na terenie województwa mazowieckiego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020.

2. Grantobiorcą Projektu jest Gmina Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów,

3. Realizatorem projektu jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4,                96-320 Mszczonów.

4.Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mszczonów powyżej 25 roku życia.

 

§2

Informacje o projekcie

1. „Ja w Internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

2.Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

·Umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,

·Wiedzy w obszarach tematycznych:

 • Rodzic w internecie,
 • Mój biznes w sieci,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Działanie w  sieciach społecznościowych,
 • Rolnik w sieci,
 • Kultura w sieci.

3.W ramach projektu od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2019r., w określonych miejscach na terenie gminy Mszczonów przeprowadzone zostaną szkolenia komputerowe. Planowane zajęcia odbywać się będą w:

 1. Gminnym Centrum Informacji, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
 2. Gminnym Centrum Informacji, ul. Piekarska 2, 96-323 Osuchów
 3. Mszczonowskim  Ośrodku  Kultury, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów

4.Obszary tematyczne szkoleń w ramach projektu:

 1. Rodzic w Internecie –1  grupa po 12 osób         
 2. Mój biznes w sieci – 2 grupy po 12 osób             
 3. Moje finanse- 2 grupy po 12 osób        
 4. Działam w sieciach społecznościowych- 2 grupy po 12 osób    
 5. Rolnik w sieci- 1 grupa po 12 osób                     
 6. Kultura w sieci- 2 grupa po 12 osób    

§3

Nabór uczestników Projektu

1.Rekrutacja uczestników do Projektu będzie odbywała się do dnia 31.10.2019 r.

2. Ogłoszenie o naborze uczestników będą na poszczególne bloki tematyczne, w terminie minimum  14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Kwestionariusz zgłoszenia udziału w Projekcie jest dostępny:

 • w biurze projektu w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie,
 • na stronie internetowej Gminnego Centrum Informacji www.gci.mszczonow.pl,
 • na stronie urzędu miejskiego www.mszczonow.pl.

3 Kwestionariusz zgłoszenia udziału w Projekcie, wypełniony i podpisany, należy złożyć w biurze projektu lub na adres mailowy gci@mszczonow.pl z dopiskiem „Ja w Internecie” od momentu ogłoszenia naboru, a najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

4.Po zakończeniu rekrutacji, osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu, zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o pozytywnym wyniku i dacie pierwszego spotkania.

5.Do Projektu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 120 osób, w tym: 2 osoby niepełnosprawne.

6. Osoby przyjmowane są do projektu wg. kolejności zgłoszeń, przy czym osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo.

7. Jeżeli w wyniku naboru liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy zakładaną liczebność grupy, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników, którzy będą mogli zostać uczestnikami Projektu w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu z listy podstawowej. Listy rezerwowe będą tworzone po utworzeniu listy podstawowej.

8. Jeśli we wskazanym terminie zgłosi się do udziału w projekcie mniej osób niż może być zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, zostanie ogłoszony dodatkowy nabór rekrutacyjny do projektu.

9. Specjalista ds. rekrutacji i Koordynator projektu stworzy listę uczestników zakwalifikowanych do Projektu (lista podstawowa), a także listę rezerwową

§4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

1. Podpisanie przez mieszkańca zgłoszenia rekrutacyjne w ramach Projektu jest równoznaczne                 z  akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania materiałów edukacyjnych i korzystania z zakupionych w ramach Projektu pomocy dydaktycznych.

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do systematycznego udziału we wszystkich zajęciach oraz do potwierdzania tego na liście obecności.

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania Projektu oraz jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem                 w Projekcie Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Projektu.

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie jedynie w przypadku ważnych powodów zdrowotnych lub losowych. Jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powód rezygnacji.

6. Zakwalifikowani do udziału w Projekcie mogą zostać skreśleni z listy podstawowej uczestników Projektu w następujących przypadkach:

 • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;
 • na wniosek instruktora prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach –decyzję o skreśleniu uczestnika z listy uczestników Projektu podejmuje koordynator projektu w porozumieniu z instruktorem prowadzącym zajęcia w ramach Projektu.

7. W przypadku skreślenia z listy uczestników/uczestniczek Projektu, miejsce tego uczestnika w Projekcie zajmuje osoba wskazana na liście rezerwowej uczestników Projektu jako pierwsza.

 

§5

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2019 r.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Gminnym Centrum Informacji a także na stronie internetowej www.gci.mszczonow.pl i www.mszczonow.pl

3. Gmina Mszczonów zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Kwestionariusz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

398

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.