Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

8.12.2019

Imieniny

Marii, Wirginii, Makarego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

STATUT GCI

UCHWAŁA Nr XXXIV/259/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuję:
 
§ 1. Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 60, poz. 1956).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie:
Marek Zientek
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 8 maja 2013 r.
Poz. 5388
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/259/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
 
STATUT
GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE zwane w dalszej treści statutu ”GCI” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
4. Niniejszego statutu.
§ 2.
1. GCI jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów.
2. Siedzibą GCI jest miasto Mszczonów, zaś jego filii miejscowość Osuchów, obejmująca swoją działalnością obszar Gminy Mszczonów.
3. Nadzór nad GCI sprawuje Rada Miejska w Mszczonowie oraz Burmistrz Mszczonowa.
 
Rozdział 2.
Cele i zadania GCI
§ 3. Główne cele działalności GCI:
1. upowszechnianie i udostępnianie usług teleinformatycznych, w szczególności poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z sieci Internet;
2. budowanie i szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego;
3. ograniczanie bezrobocia;
4. edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci;
5. wsparcie i aktywizacja działań przedsiębiorców oraz rolników;
6. promocja Miasta i Gminy Mszczonów;
7. wsparcie obszarów wiejskich poprzez krzewienie oddolnych inicjatyw w różnych formach aktywacji;
8. ochrona dziedzictwa, gromadzenie pamiątek i informacji o historii miasta i gminy Mszczonów;
§ 4. Cele swoje GCI realizuje poprzez:
1. Udostępnianie pracowni multimedialnej;
2. Działalność informacyjną;
3. Pomoc dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy;
4. Działalność edukacyjną skierowaną do różnych grup społecznych i wiekowych;
5. Organizację różnych form promocji;
6. Wspieranie aktywności gospodarczej Gminy;
7. Prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej;
8. Prowadzeniem Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów;
9. Funkcjonowanie Filii GCI w Osuchowie.
§ 5. GCI może świadczyć usługi odpłatne, związane z realizacją zadań objętych niniejszym statutem, z zakresu:
1. organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji,
2. wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu komputerowego,
3. redagowania, przepisywania, drukowania, kserowania, skanowania, faksowania, laminowania, bindowania dokumentów,
4. pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne dla różnych podmiotów.
 
Rozdział 3.
Zasady funkcjonowania GCI
§ 6.
1. GCI jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, w ramach budżetu Gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej GCI jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Osiągany dochód z działalności GCI odprowadzany jest do budżetu Gminy.
4. Obsługa finansowo – księgowa jest prowadzona przez GCI.
§ 7.
1. GCI zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mszczonowa.
2. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mszczonowa.
3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora ustala Burmistrz Mszczonowa.
4. Dyrektor GCI jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą organizację oraz efektywne 
gospodarowanie powierzonym mieniem.
§ 8. Zasady korzystania z usług GCI określa Dyrektor w Regulaminie GCI.
§ 9.
1. Pracowników GCI zatrudnia Dyrektor, który wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy do zatrudnionych przez siebie pracowników.
2. Wynagrodzenia i zatrudnianie pracowników GCI ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 11. Likwidacja GCI następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
 

 

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3670

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.