Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

9.7.2020

Imieniny

Weroniki, Zenona, Zenony

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Regulamin GCI

Zarządzenie Nr 2/2018

Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

z dnia 1 marca 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

Na podstawie §8 Statutu Gminnego Centrum Informacji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/259/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urzędowy Woj. Maz. rocznik 2013, poz. 5388) zarządzam, co następuje:

 

§1

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z usług Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Mszczonowie (zwanego dalej GCI).

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 1. Dyrektor GCI:
 • pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
 • Dyrektor organizuje pracę GCI w Mszczonowie, filii GCI w Osuchowie, Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, poprzez;
 • kierowanie bieżącą działalnością;
 • przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych, a także zapewnienie ich prawidłowej realizacji;
 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy Mszczonów;
 • zapewnienie ochrony majątku GCI oraz bezpieczeństwa osób z niego korzystających;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Mszczonowa;
 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem GCI.
 1. Stanowiska pracy:
 • W GCI utworzone zostały stanowiska pracy, których zakres obowiązków określają odrębne przepisy.
 • Na czas realizacji określonych projektów mogą być tworzone stanowiska zapewniające ich sprawną obsługę. Stanowiska te tworzy Dyrektor GCI w porozumieniu z Burmistrzem Mszczonowa.
 1. Zasady korzystania z usług GCI:
 • GCI w pierwszej kolejności świadczy usługi dla mieszkańców gminy Mszczonów.
 • Klienci GCI zarejestrowani w bazie „Kiosk z pracą” jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, mają prawo do bezpłatnego przygotowania im CV i listu motywacyjnego.
 • Usługi drukowania, kserowania, skanowania, faksowania i inne wykonują wyłącznie pracownicy GCI lub Użytkownicy/Interesanci za zgodą pracownika GCI. Cennik usług świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Zasady funkcjonowania pracowni komputerowej określa regulamin korzystania z pracowni komputerowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 1. Działalność edukacyjna:
 • Gminne Centrum Informacji prowadzi działalność edukacyjną na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543, 2371, z 2018 r. poz. 107, 138) – Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, nr ew. 2.14/00034/2004.
 • Gminne Centrum Informacji organizuje kursy i szkolenia odpłatne oraz finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z dostępnych źródeł krajowych i europejskich.
 • Cennik szkoleń świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • Zasady rekrutacji uczestników szkoleń odpłatnych określa regulamin szkoleń Gminnego Centrum Informacji stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 • GCI wydaje zaświadczenia lub dyplomy ukończenia szkolenia.
 • Kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty i inne spotkania odbywają się w dwóch salach: komputerowej i szkoleniowej wyposażonych w sprzęt komputerowy i rzutniki multimedialne. W czasie trwania zajęć w pracowniach, za wykorzystywany sprzęt komputerowy, multimedialny i pozostałe wyposażenie odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia. W pozostałym czasie za sprzęt i wyposażenie pracowni komputerowej i sali szkoleniowej odpowiedzialni są pracownicy GCI.
 1. Gminne Centrum Informacji redaguje i koordynuje działania związane z wydawaniem Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski” oraz przyjmuje wpłaty za ogłoszenia, reklamy i artykuły sponsorowane zamieszczane w biuletynie, zgodnie z cennikiem reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych zamieszczonych w Gminnym Biuletynie Informacyjnym „Merkuriusz Mszczonowski” stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyjmowanie interesantów:
 • Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, filia GCI w Osuchowie, Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów przyjmują interesantów w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 1. Zasady funkcjonowania Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej (zwana w skrócie IPZM) oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (zwana w skrócie IPRM), zwane dalej Izbami Pamięci:
  • Poniedziałek i piątek są wewnętrznym dniami pracy Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, przeznaczonymi na prace porządkowe i administracyjne.
  • Poniedziałek, wtorek i czwartek są wewnętrznymi dniami pracy Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, przeznaczonymi na prace porządkowe i administracyjne.
  • W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym, możliwe jest zwiedzanie Izb Pamięci w innych niż wyżej wymienione dniach i godzinach funkcjonowania.
  • Wstęp do Izb Pamięci jest bezpłatny.
  • Zasady obowiązujące podczas zwiedzania Izb Pamięci określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
  • W pomieszczeniach Izb Pamięci odbywają się zajęcia edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa i historią Ziemi Mszczonowskiej.
  • Zwiedzanie Izb Pamięci odbywa się w obecności przewodnika, którym jest opiekun Izb Pamięci lub osoba współpracująca z Izbami Pamięci.
 2. Skargi i wnioski interesantów przyjmuje Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

 

§ 2

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie wprowadza zmiany w cennikach w drodze zarządzenia.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

 

§ 5

Tracą moc Zarządzenia:

 1. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 1/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 2. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 3. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 5/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 4. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 5. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Gminnego Centrum Infomracji w Mszczonowie

Beata Sznajder

drukuj

 • data: 2016-04-04

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3631

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.