Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

25.2.2018

Imieniny

Cezarego, Wiktora, Donata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Regulamin GCI

Zarządzenie Nr 1/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
Na podstawie §8 Statutu Gminnego Centrum Informacji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/259/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urzędowy Woj. Maz. rocznik 2013, poz. 5388) zarządzam, co następuje:
 
§1
REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z usług Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Mszczonowie (zwanego dalej GCI).
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 1. Dyrektor GCI:
 1. pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
 2. Dyrektor organizuje pracę GCI w Mszczonowie, filii GCI w Osuchowie, Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, poprzez;
 • Kierowanie bieżącą działalnością GCI i filii w Osuchowie;
 • Przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych, oraz zapewnienie prawidłowej realizacji planów;
 • Współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mszczonów;
 • Zapewnienie ochrony majątku GCI oraz bezpieczeństwa osób korzystających z GCI;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Mszczonowa;
 • Sprawne funkcjonowanie GCI i dyscyplinę finansową.
 1. Stanowiska pracy:
 1. W GCI utworzone zostały stanowiska pracy, których zakres obowiązków określają odrębne przepisy.
 2. Na czas realizacji określonych projektów mogą być tworzone stanowiska zapewniające ich sprawną obsługę. Stanowiska te tworzy Dyrektor GCI w porozumieniu z Burmistrzem Mszczonowa.
 1. Zasady korzystania z usług GCI:
 1. GCI w pierwszej kolejności świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Mszczonów.
 2. Klienci GCI zarejestrowani w bazie „Kiosk z pracą” jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mają prawo do bezpłatnego przygotowania im oferty zatrudnienia.
 3. Usługi drukowania, kserowania, skanowania, faksowania etc. wykonują wyłącznie pracownicy GCI lub Użytkownicy/Interesanci za zgodą pracownika GCI. Cennik usług świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Zasady funkcjonowania pracowni komputerowej określa regulamin korzystania z pracowni komputerowej stanowiący załącznik nr 2.
 1. Działalność edukacyjna:
 1. Gminne Centrum Informacji prowadzi działalność edukacyjną na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) – Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, nr ew. 2.14/00034/2004.
 2. Gminne Centrum Informacji organizuje kursy i szkolenia odpłatne oraz finansowane z środków zewnętrznych pochodzących z różnych dostępnych źródeł finansowania w tym krajowych i europejskich.
 3. Cennik kursów i szkoleń świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oraz zasady rekrutacji uczestników szkoleń odpłatnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. GCI wydaje zaświadczenia, lub dyplomy ukończenia kursu bądź szkolenia.
 5. Kursy, szkolenia, konferencje, seminaria odbywają się w dwóch salach: komputerowej i szkoleniowej wyposażonych w sprzęt komputerowy i rzutniki multimedialne. W czasie trwania zajęć w ww. pracowniach, za wykorzystywany sprzęt komputerowy, multimedialny i pozostałe wyposażenie odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia. W pozostałym czasie za sprzęt i wyposażenie pracowni komputerowej i sali szkoleniowej odpowiedzialni są pracownicy GCI.
 1. Gminne Centrum Informacji redaguje i koordynuje działania związane z wydawaniem Gminnego Biuletynu Informacyjnego "Merkuriusz Mszczonowski" oraz przyjmuje wpłaty za ogłoszenia, reklamy i artykuły sponsorowane zamieszczane w biuletynie, zgodnie z cennikiem reklam, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych zamieszczonych z Gminnym Biuletynie Informacyjnym Merkuriusz Mszczonowski stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia..
 2. Przyjmowanie interesantów:
 1. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, Filia GCI w Osuchowie, Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów przyjmuję interesantów w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 5.
 1. Zasady funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej (zwana w skrócie IPZM) oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (zwana w skrócie IPRM), zwane dalej Izbami Pamięci:
  1. Poniedziałek jest wewnętrznym dniem pracy Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów przeznaczonym na prace porządkowe i administracyjne.
  2. W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym, możliwe jest udostępnianie zbiorów muzealnych w innych niż normalne dniach i godzinach funkcjonowania.
  3. Korzystanie ze zbiorów Izb Pamięci jest bezpłatne.
  4. Zasady obowiązujące podczas zwiedzania Izb Pamięci określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 2. Skargi i wnioski interesantów przyjmuje Dyrektor Gminnego Centrum Informacji  w Mszczonowie.
 
§ 2
Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie wprowadza zmiany w cennikach w drodze zarządzenia.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.
 
§ 5
Tracą moc Zarządzenia:
 1. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 2. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 3/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 3. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 4/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 4. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 5/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 5. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 6/2013 z dnia 10 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 6. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 7/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 7. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 8. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 3/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 9. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 4/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 10. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 4/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 11. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 4/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 12. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 1/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 13. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2015 z dnia 09 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
w Mszczonowie
Beata Sznajder

drukuj

 • data: 2016-04-04

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3258

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.