Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2020

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Renty strukturalne

Nazwa działania
Renty strukturalne.

Kod działania
113.

Podstawa prawna
Art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Umożliwienie producentom rolnym przejścia na rentę strukturalną wpłynie na przyśpieszenie wymiany pokoleń w rolnictwie poprzez przejmowanie gospodarstw rolnych przez osoby młodsze i dobrze przygotowane do zawodu rolnika, jak również będzie sprzyjać przekształceniom struktury agrarnej kraju w wyniku przejmowania gruntów rolnych.

Cel działania
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyśpieszenie procesuwymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

Opis działania
Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będących ich własnością (bądź własnością ich małżonka), i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie stanowiła źródło dochodu po zaprzestaniu prowadzonej działalności rolniczej. Grunty wchodzące w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego będą mogły być przejęte w całości przez następcę, który spełnia następujące warunki:
1) nie ukończył 40 roku życia;
2) po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego;
3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej;
4) przedłoży plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa rolnego.
Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego, który spełnia następujące warunki:
1) jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia;
2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej;

Poziom wsparcia
Podstawowa wysokość pomocy wynosi 150% najniższej emerytury. Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka. Wysokość wsparcia podlega sumowaniu, z tym, że łączna wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż 250 % kwoty najniższej emerytury.  Pomoc wypłaca się nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

Beneficjent
Osoba fizyczna - producent rolny, który:
1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego;
2) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
3) prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pomoc.

Kryteria dostępu
Do złożenia wniosku uprawniony jest producent rolny, który:
1) posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych albo 1 ha użytków rolnych w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie: małopolskim lub podkarpackim lub śląskim lub świętokrzyskim oraz przekaże posiadane gospodarstwo rolne:
a) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz następcy gospodarstwo rolne musi być przekazane w całości temu następcy w sposób trwały (nie licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne).
Powierzchnia przekazanego gospodarstwa na rzecz następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w województwie.
Warunek dotyczący przekazania na następcę minimalnej powierzchni określonej na poziomie średniej gospodarstwa rolnego w województwie, bądź w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego jest wyższa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju, powierzchnia przekazywanego gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia gospodarstwa rolnego w kraju, nie dotyczy zstępnych producenta rolnego.
b) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na powiększenie innego gospodarstwa rolnego (nie licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne) powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w danym województwie. W województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego jest wyższa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju, powierzchnia gospodarstwa rolnego po powiększeniu będzie mogła być równa średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.

Sposób kalkulacji pomocy

Elementy płatności % najniższej
emerytury
Podstawowa płatność na osobę

150%

Możliwe zwiększenie
Dodatek na małżonka 100%
Suma 250%

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 50,4 tys.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
− liczba producentów rolnych, którzy przeszli na rentę strukturalną - w podziela na: płeć, wiek, województwa;
− powierzchnia przekazanych hektarów - w podziale na: płeć, wiek beneficjenta, cel, województwa.

pobierz wniosek

źródło:www.eurofarmer.pl

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

2875

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.