Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2020

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

 

Nazwa działania
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Kod działania
123.

Podstawa prawna
Art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Wsparcie przetwórstwa produktów rolnych jest szczególnie istotne, bowiem sektor ten zaliczany jest do najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, zarówno pod względem zatrudnienia jak i wartości produkcji. Pomoc będzie kierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, których rozwój warunkuje powstawanie nowych miejsc pracy. Wsparcie większych zakładów będzie przyczyniać się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynkach globalnych. Pomoc udzielona w ramach działania wpływać będzie również na sytuację producentów rolnych, którzy  ze względu na powiązania kontraktacyjne z zakładami przetwórczymi, stabilizować będą możliwości zbytu produktów rolnych.

Cel działania
W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące poprawy konkurencyjności uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawy warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

Zakres
W ramach działania udzielana będzie pomoc na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wspierane będą inwestycje, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych (dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw). Pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
1) budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi;
2) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży;
3) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, w tym oprogramowanie;
4) zakup specjalistycznych środków transportu;
5) zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
− wykonauje działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
− działa jako przedsiębiorca wykonująca działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo  lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi 20 mln zł. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, tj. prowadzącego działalność w ramach co najmniej 2 zakładów samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe, maksymalny poziom pomocy wynosi 30 mln zł, jednakże wysokość pomocy udzielona jednemu zakładowi nie może przekraczać 20 mln zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
1) 25% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, realizowanej przez przedsiębiorcę, który nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą;
2) 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo;
3) 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo, który zaopatruje się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, inwestycji zgłoszonej do współfinansowania w okresie programowania 2004 – 2006.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana na projekty dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich, z wyłączeniem produktów rybnych. Inwestycja, której dotyczy projekt, musi spełniać wszystkie wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji.
Pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. W przypadku inwestycji dokonywanych w celu dostosowania do standardów wymaganych przepisami Unii Europejskiej, pomoc może być udzielana jedynie na te inwestycje, które są dokonywane przez mikroprzedsiębiorstwa (tj. przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 pracowników, i których obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza równowartości w zł 2 mln euro) w celu dostosowania do nowowprowadzonego standardu, wymaganego przepisami Unii Europejskiej. Pomoc może być przyznana podmiotom, które wykazują żywotność ekonomiczną, tj. są zdolne do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz dalszego prowadzenia rentownej działalności na rynku w danym sektorze. Wspierane są projekty realizowane przez zakłady, które zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z producentami rolnymi.
Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji. Projekty nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 3000.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Rozwiązania przejściowe
Pomocą objęte będą również  projekty zgłoszone do współfinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora  żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, zgodne z warunkami określonymi dla działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc - w podziale na: status prawny, wielkość przedsiębiorstwa (zgodnie z typologią ES6 określoną w 2003/369/EC), sektor, województwo, typ inwestycji, główny cel projektu;
2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: status prawny, wielkość przedsiębiorstwa (zgodnie z typologią ES6 określoną w 2003/369/EC), sektor, województwa, typ inwestycji, główny cel projektu.

pobierz wniosek

źródło:www.eurofarmer.pl

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3347

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.