Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2020

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa działania
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Kod działania
125.

Podstawa prawna
Art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Działanie będzie wdrażane w ramach dwóch schematów:
  1) Schemat I – Scalanie gruntów;
  2) Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Uzasadnienie

Schemat I:
Pomoc udzielane w ramach Schematu w zakresie prowadzonych postępowań scalania gruntów dotyczyć będzie poprawy struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

Schemat II:
Projekty objęte tym Schematem będą dotyczyć budowy lub remontu, niestanowiącego bieżącej konserwacji (remontu), urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, które bezpośrednio wpływają na lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilność i jakość plonów oraz poprawę skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Schemat obejmuje również budowę lub remont urządzeń melioracji wodnych podstawowych ukierunkowanych na retencjonowanie lub magazynowanie wody oraz  doprowadzenie lub odprowadzenie wód z systemów melioracji wodnych szczegółowych. Projekty uwzględniać będą również działania inwestycyjne służące poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa i ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Cel działania

Schemat I:
1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych;
2) poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie w poszczególnych gospodarstwach rolnych ilości działek ewidencyjnych;
3) wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania poscaleniowego.

Schemat II:
1) poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych;
2) zwiększenie retencji wodnej;
3) poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Zakres pomocy

Schemat I:
1) opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
2) zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej;
3) koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

Schemat II:
1) koszty ogólne związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej nadzorowaniem;
2) koszty robót budowlano-montażowych;
3) koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Pomoc nie jest udzielana na:
1) budowę lub remont ziemnych stawów rybnych;
2) budowę lub remont urządzeń, instalacji, maszyn deszczujących i przenośnych agregatów pompowych do nawodnień ciśnieniowych na użytkach rolnych poszczególnych właścicieli gruntów, z wyjątkiem urządzeń i instalacji przewidzianych do wspólnego korzystania;
3) ponowne zagospodarowanie zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk, z wyłączeniem pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk.

Beneficjent
Schemat I – Starosta;
Schemat II - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Forma i wysokość pomocy

Schemat I:
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu.
Nie została określona minimalna oraz maksymalna wartości projektu.

Schemat II:
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu.
Nie została określona minimalna oraz maksymalna wartości projektu.

Poziom wsparcia

Schemat I:
Maksymalna wysokość pomocy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych, w tym:
1) do 75% to środki UE (EFRROW);
2) do 25% - budżet państwa.

Schemat II:
Maksymalna wysokość pomocy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych, w tym: - do 75% to środki UE (EFRROW), a co najmniej 25% - budżet państwa. Po zrealizowaniu projektu z zakresu melioracji wodnych szczegółowych, 20% kosztów kwalifikowalnych zostanie spłaconych przez właścicieli zmeliorowanych gruntów w rocznych ratach, w formie opłaty inwestycyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

Kryteria dostępu

Schemat I:
1) wystąpienie do starosty o podjęcie scalenia gruntów przez większość właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
2) projektów w zakresie scalania gruntów będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) oraz pod warunkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko - zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);
3) beneficjent nie może korzystać z bezzwrotnych lub preferencyjnych środków pomocy krajowej lub zagranicznej na pokrycie kosztów projektu finansowanego z EFRROW.

Schemat II:
1) projekty dotyczące budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będą realizowane pod warunkiem wystąpienia właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Natomiast realizacja projektów z zakresu melioracji wodnych podstawowych będzie dostosowana do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej oraz do odprowadzenia wody z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, retencji wody i nawodnień użytków rolnych;
2) beneficjent nie może korzystać z bezzwrotnych lub preferencyjnych środków pomocy krajowej lub zagranicznej na pokrycie kosztów projektu finansowanego ze środków EFRROW.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Rozwiązania przejściowe
Pomocą objęte będą również projekty zgłoszone do współfinansowania w ramach Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, zgodne z warunkami warunkami określonymi dla działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:

Schemat I:
1) liczba zrealizowanych projektów - w podziale na: grunty rolne i leśne, województwa;
2) powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym - w podziale na: grunty rolne i leśne, województwa;
3) całkowita wartość zrealizowanych inwestycji - w podziale na: grunty rolne i leśne, województwa.

Schemat II:
− liczba zrealizowanych projektów z zakresu melioracji wodnych - w podziale na: melioracje szczegółowe, podstawowe, województwo;
− całkowita wartość zrealizowanych inwestycji z zakresu melioracji wodnych - w podziale na: melioracje szczegółowe, podstawowe, województwo.

pobierz wniosek

źródło:www.eurofarmer.pl

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

2966

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.