Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2020

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Nazwa działania
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

Kod działania
114.

Podstawa prawna
Art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Cel działania
Pomoc polegająca na świadczeniu usług doradczych na rzecz rolników i posiadaczy lasów w zakresie:
1) wynikającym z zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;
2) zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;
3) wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;
4) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich;
5) ochrony środowiska naturalnego Kodeksu dobrych praktyk rolniczych, minimum środowiskowego oraz dobrej kultury rolniczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
6) poprawy bezpieczeństwa pracy.

Opis działania
Wprowadzenie zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, ochrona środowiska, a także spełnienie norm dotyczących bezpieczeństwa pracy opartych na przepisach Unii Europejskiej nie jest
możliwe bez sprawnego systemu doradztwa rolniczego. W ramach działania zakłada się zapewnienie dostępu do usług z zakresu doradztwa rolniczego i leśnego rolnikom otrzymującym płatności bezpośrednie oraz posiadaczom lasu. Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowanymi maksymalnymi stawkami za ich świadczenie zostanie określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Usługi doradcze będą przede wszystkim uwzględniać doradztwo w zakresie obowiązkowych wymogów gospodarowania oraz zasady dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa pracy i gospodarki leśnej. Beneficjenci będą mogli występować o zwrot kosztów usług doradczych określonych w katalogu usług doradczych. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych oraz ich udokumentowanie. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podmioty świadczące usługi doradcze w ramach działania, zostaną określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub będąca posiadaczem lasu.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosi nie więcej niż równowartość 1500 euro.

Poziom pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych.

Sposób kalkulacji płatności
Maksymalne stawki za poszczególne usługi doradcze zostaną określone w formie kwot ryczałtowych, ustalonych w katalogu usług.

Kryteria dostępu:
Dla wszystkich beneficjentów - obowiązek zawarcia umowy między beneficjentem a podmiotem, z którego usług doradczych będzie on korzystał. Dla producentów rolnych - dodatkowym kryterium dostępu do pomocy, jest uzyskanie płatności bezpośrednich w roku poprzedzającym korzystanie z usług doradczych.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 600 tys.

Powierzchnia wsparcia
Nie dotyczy

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy - w podziale na: formę prawną, płeć, kategorię wiekową, temat udzielanych porad, wartość otrzymanych płatności bezpośrednich, województwa;
2) liczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy - w podziale na formę prawną, płeć, kategorię wiekową, temat udzielanych porad, województwa

pobierz wniosek

źródło:www.eurofarmer.pl

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3239

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.