Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2020

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Nazwa działania
Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Kody działania
213.

Podstawa prawna
Art. 38 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Cele działania
− utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt, w tym ptaków, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r(Dz.U. nr 94, poz. 795) na obszarach Natura 2000;
− osiąganie celów środowiskowych na obszarach wyznaczonych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Opis działania
Działanie polega na udzielaniu rekompensat producentom rolnym, których działalność rolnicza jest ograniczana w związku z:
1) zakazem podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000;
2) ustaleniami planów ochrony zatwierdzonymi dla obszarów Natura 2000 w drodze rozporządzenia;
3) ustaleniami planów gospodarowania wodami, przyjętymi w celu osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód ze względu na środowisko, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Minimalne wymagania
Minimalne wymagania i określają niepłatny poziom odniesienia dla zobowiązań, których realizacja wiąże się z określoną pomocą (rekompensatą) dla beneficjenta. Zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, minimalne wymagania oznaczają normy obowiązkowe ustanowione zgodnie z art. 4 i art. 5 oraz załącznikami III i IV rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001. Art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 stanowi jednocześnie, że w okresie przejściowym (do czasu wprowadzenia przez dany kraj jednolitej płatności obszarowej) minimalne wymogi oznaczają te zasady, które są zawarte w art. 5 i załączniku IV do rozporządzenia nr 1782/2003.

Działanie składa się z dwóch schematów:
Schemat I: płatności dla obszarów Natura 2000;
Schemat II: płatności związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (Program wodnośrodowiskowy).
 

Schemat I
Schemat I składa się z dwóch pakietów rolnośrodowiskowych (wariant 3.2 w ramach pakietu 3: ekstensywne trwałe użytki zielone i pakiet 4: ochrona cennych siedlisk przyrodniczych), których celem jest zachowanie dobrego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków programu Natura 2000. Liczba pakietów rolnośrodowiskowych w tym Schemacie może ulec rozszerzeniu, stosownie do ustaleń planów ochrony.

Zasady łączenia pakietów
Na powierzchni objętej wariantem 3.2. lub pakietem 4 w ramach Schematu I, beneficjent nie może wnioskować o wsparcie z tych samych wariantów w ramach działania 2.2. Program rolnośrodowiskowy. Wariant 3.2. nie może być realizowany na tej samej powierzchni z pakietem 4: ochrona cennych siedlisk przyrodniczych.

Koszty transakcyjne
Kosztem transakcyjnym związanym z przystąpieniem do realizacji Schematu I jest sporządzenie dokumentacji siedliska lub dokumentacji ornitologicznej. Koszty sporządzenia tych dokumentacji są uzależnione od wyjściowej powierzchni siedliska, na którą przysługuje rekompensata. Koszty transakcyjne będą wypłacane jednorazowo, z wypłatą pierwszej płatności rolnośrodowiskowej za dany wariant. Koszty prowadzenia monitoringu przyrodniczego Dodatkowym elementem rekompensaty mogą być koszty związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego przez beneficjenta, w każdym roku realizacji działania. Zakres monitoringu obejmujący wybrane gatunki roślin lub zwierząt będzie określony w dokumentacji siedliska.

Powierzchnia realizacji działania
Schemat I będzie dostępny na wszystkich obszarach Natura 2000, zatwierdzonych przez Radę Ministrów, i przesłanych do Komisji Europejskiej.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Kryteria dostępu
Beneficjent może ubiegać się o rekompensatę, jeżeli:
1) jest producentem rolnym;
2) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,
3) posiada zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dokumentację siedliska lub dokumentację ornitologiczną, sporządzoną zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ministra właściwego ds. środowiska;
4) zobowiąże się do realizacji zobowiązania przez 5 lat, zgodnie z zapisami w dokumentacji siedliska lub dokumentacji ornitologicznej;
5) zobowiąże się do przestrzegania minimalnych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
6) zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów.

Forma i wysokość pomocy
Producent rolny wnioskując o pomoc Schematu I, realizuje zobowiązanie przez okres 5 lat. Pomoc jest wypłacana corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań zgodnie z wymogami danego wariantu. W przypadku, gdy producent rolny, obok płatności na obszarach Natura 2000, wnioskuje o płatności rolnośrodowiskowe, składa wniosek rolnośrodowiskowy z zaznaczeniem, że wnioskuje o płatność na obszarach Natura 2000. Pomoc będzie wypłacana razem z płatnością rolnośrodowiskową, natomiast finansowanie będzie pochodziło z dwóch działań. Pomoc stanowi rekompensatę za utracone dochody, dodatkowe kosztach i koszty i koszty transakcyjne związane ze sporządzeniem dokumentacji siedliska lub dokumentacji ornitologicznej.
Pomoc jest powiększona w stosunku do płatności wynikającej z kalkulacji o 20%, ze względu na utracony dochód wynikający ze spadku wartości gruntów rolnych, które zostały włączone do obszarów Natura 2000.
Płatność będzie wypłacana w przeliczeniu na ha.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 150 tys.

Zasięg geograficzny
Sieć obszarów Natura 2000 jest w trakcie wyznaczania. Obszary SOO i OSO Natura 2000, które obecnie obejmują ok. 11% powierzchni kraju.

Schemat II
Schemat II będzie realizowany od 2010 r. Pomoc będą wypłacana dla beneficjentów na obszarach rolnych, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, określonych w planie gospodarowania wodami. Szczegółowy opis pakietów wodnośrodowiskowych dostępnych dla beneficjenta zostanie opracowany na podstawie planu gospodarowania wodami.

Powierzchnia realizacji działania
Schemat II będzie dostępny na obszarach wyznaczonych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Kryteria dostępu
Beneficjent może ubiegać się o pomoc, jeżeli:
1) jest producentem rolnym;
2) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
3) zobowiąże się do realizacji zobowiązania przez okres 5 lat;
4) zobowiąże się do przestrzegania minimalnych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
5) zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów wodnośrodowiskowych.

Forma i wysokość pomocy
Producent rolny wnioskując o pomoc ze Schematu II, realizuje zobowiązanie przez okres 5 lat. Pomoc jest wypłacana corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań zgodnie z wymogami danego wariantu. Pomoc stanowi rekompensatę utraconych dochodów, dodatkowych kosztach lub kosztów transakcyjnych. Pomoc będzie wypłacana w przeliczeniu na ha.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 200 tys.

Zasięg geograficzny
Obszary wyznaczone zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba wspieranych gospodarstw - w podziale na: płeć beneficjenta, na obszary Natura 2000; na obszary wyznaczone zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, województwa;
2) powierzchnia gruntów rolnych - w podziale na: obszary Natura 2000; na obszary wyznaczone zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, województwa

źródło: strona internetowa Eurofarmer

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

2661

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.