Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2022

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

STATUT

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE

z dn. 29 maja 2019 r.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. GMINNE   CENTRUM      INFORMACJI  W MSZCZONOWIE, zwane     w dalszej          treści            statutu „GCI”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 505),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
 4. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.),
 5. niniejszego statutu.

§ 2. 1. GCI jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów.

 1. Siedzibą GCI jest miasto Mszczonów, zaś jego filii miejscowość Osuchów.
 2. Obszarem działania GCI jest Gmina i Miasto Mszczonów.
 3. GCI może współdziałać z innymi instytucjami i organizacjami przy organizacji imprez informacyjnych, promocyjnych, kulturalnych na terenie Gminy i Miasta Mszczonów oraz poza tym obszarem w zakresie uzasadnionym celami statutowymi.
 4. Nadzór nad GCI w zakresie określonym przepisami sprawuje Rada Miejska w Mszczonowie oraz Burmistrz Mszczonowa.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania GCI

§ 3. Główne cele działalności GCI:

 1. upowszechnianie i udostępnianie usług teleinformatycznych;
 2. budowanie i szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego;
 3. ograniczanie bezrobocia;
 4. edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci;
 5. wsparcie i aktywizacja działań osób z lokalnej społeczności, w tym przedsiębiorców oraz rolników;
 6. promocja Miasta i Gminy Mszczonów;
 7. wsparcie obszarów wiejskich poprzez krzewienie oddolnych inicjatyw w różnych formach aktywizacji;
 8. ochrona dziedzictwa, gromadzenie pamiątek i informacji o historii Miasta i Gminy Mszczonów;
 9. włączenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa i integracji w życiu społecznym;
 10. tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
 11. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań w społeczeństwie;
 12. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.

§ 4. GCI realizuje swoje cele swoje poprzez:

 1. udostępnianie pracowni multimedialnej, w tym umożliwienie korzystania z Internetu;
 2. działalność informacyjną prowadzoną w różnych formach z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu;
 3. pomoc dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 4. współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi, w tym instytucjami zagranicznymi;
 5. organizowanie wydarzeń i imprez promujących Gminę i Miasto Mszczonów, w tym wydarzeń i imprez związanych z kultywowaniem i krzewieniem tradycji i historii lokalnych, ochroną dziedzictwa narodowego, wychowaniem;
 6. prowadzenie biuletynu informacyjnego;
 7. działalność instruktażowo – metodyczną;
 8. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, promocję, ochronę i udostępnianie informacji o dorobku lokalnym;
 9. udostępnianie posiadanych obiektów i innego mienia będącego w dyspozycji GCI dla akcji lub organizacji wydarzeń zgodnym z celami statutowymi GCI;
 10. działalność wychowawczą i edukacyjną skierowaną do różnych grup społecznych i wiekowych;
 11. organizację różnych form promocji wyżej nie określonych;
 12. wspieranie aktywności gospodarczej Gminy;
 13. prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej;
 14. prowadzeniem Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów;
 15. prowadzenie Filii GCI w Osuchowie.

§ 5.  GCI  może  świadczyć  usługi  odpłatne,  związane  z realizacją  zadań  objętych   niniejszym   statutem, z zakresu:

 1. organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, odczytów, wystaw;
 2. wynajmu obiektów, sal szkoleniowych, sprzętu komputerowego, organizacji dostępu do innych obiektów lub pomieszczeń będących w dyspozycji GCI;
 3. wsparcia w czynnościach biurowych (np. przepisywania, drukowania, kserowania, skanowania, faksowania, laminowania, bindowania dokumentów);
 4. pozostałych działań na rzecz społeczności zgodnych z celami statutowymi.

 

Rozdział 3.

Zasady funkcjonowania GCI

§ 6. 1. GCI jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, w ramach budżetu Gminy.

 1. Podstawą gospodarki finansowej GCI jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 2. Osiągany dochód z działalności GCI odprowadzany jest do budżetu Gminy.
 3. Obsługa finansowo – księgowa jest prowadzona przez GCI.

§ 7. 1. GCI zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, wobec którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Mszczonowa.

 1. Dyrektor  GCI  działa   jednoosobowo   na   podstawie   pełnomocnictwa   udzielonego   przez Burmistrza Mszczonowa. Dyrektor GCI może być zastępowany przez Zastępcę Dyrektora w granicach wyznaczonych mu zadań lub udzielonych umocowań.
 2. Dyrektor GCI jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą organizację  oraz  efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 8. Warunki działania GCI w zakresie nie uregulowanym w niniejszym statucie oraz organizację wewnętrzną określa Dyrektor GCI.

§ 9. 1. Szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych obiektów, pomieszczeń i urządzeń będących

w dyspozycji GCI określa Dyrektor GCI w regulaminie.

2. Rada Miejska ustali w odrębnej uchwale zasady kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów,

pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji GCI i pozostałe usługi o charakterze odpłatnym.

§ 10. 1. Pracowników GCI zatrudnia Dyrektor, który wykonuje wszelkie czynności wynikające ze  stosunku pracy do zatrudnionych przez siebie pracowników.

2. Wynagrodzenia i zatrudnianie pracowników GCI ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązujące.

§ 12. Likwidacja GCI następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Statut Gminnego Centrum Informacji z 2019 roku

Statut Gminnego Centrum Informacji z 2013 roku

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

4558

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.