Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2022

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Regulamin GCI

Na podstawie §8 Statutu Gminnego Centrum Informacji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/259/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urzędowy Woj. Maz. rocznik 2013, poz. 5388) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z usług Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Mszczonowie (zwanego dalej GCI).

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Regulamin korzystania z usług i zadań realizowanych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie zawarty jest w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor GCI:

 1. pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
 2. Dyrektor organizuje pracę GCI w Mszczonowie, filii GCI w Osuchowie, Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, poprzez:
 3. kierowanie bieżącą działalnością;
 4. przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych, a także zapewnienie ich prawidłowej realizacji;
 5. współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy Mszczonów;
 6. zapewnienie ochrony majątku GCI oraz bezpieczeństwa osób z niego korzystających;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Mszczonowa;
 8. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem GCI.

3. Stanowiska pracy:

 1. W GCI utworzone zostały stanowiska pracy, których zakres obowiązków określają odrębne przepisy.
 2. Na czas realizacji określonych projektów mogą być tworzone stanowiska zapewniające ich sprawną obsługę. Stanowiska te tworzy Dyrektor GCI w porozumieniu z Burmistrzem Mszczonowa.

4. Zasady korzystania z usług GCI:

 1. GCI w pierwszej kolejności świadczy usługi dla mieszkańców gminy Mszczonów.
 2. Klienci GCI zarejestrowani w bazie „Kiosk z pracą” jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, mają prawo do bezpłatnego przygotowania im CV i listu motywacyjnego.
 3. Usługi drukowania, kserowania, skanowania, faksowania i inne wykonują wyłącznie pracownicy GCI lub Użytkownicy/Interesanci za zgodą pracownika GCI. Cennik usług świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Zasady funkcjonowania pracowni komputerowej określa regulamin korzystania z pracowni komputerowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5.  Działalność edukacyjna:

 1. Gminne Centrum Informacji prowadzi działalność edukacyjną na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Gminne Centrum Informacji organizuje kursy i szkolenia odpłatne oraz finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z dostępnych źródeł krajowych i europejskich.
 3. Cennik szkoleń świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Zasady rekrutacji uczestników szkoleń odpłatnych określa regulamin szkoleń Gminnego Centrum Informacji stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 5. GCI wydaje zaświadczenia lub dyplomy ukończenia szkolenia.
 6. Kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty i inne spotkania odbywają się w dwóch salach: komputerowej i szkoleniowej wyposażonych w sprzęt komputerowy i rzutniki multimedialne. W czasie trwania zajęć w pracowniach, za wykorzystywany sprzęt komputerowy, multimedialny i pozostałe wyposażenie odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia. W pozostałym czasie za sprzęt i wyposażenie pracowni komputerowej i sali szkoleniowej odpowiedzialni są pracownicy GCI.

6. Gminne Centrum Informacji redaguje i koordynuje działania związane z wydawaniem Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski” oraz przyjmuje wpłaty za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w biuletynie, zgodnie z cennikiem reklam i ogłoszeń zamieszczonych w Gminnym Biuletynie Informacyjnym „Merkuriusz Mszczonowski” stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7. Przyjmowanie interesantów:Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, filia GCI w Osuchowie, Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów przyjmują interesantów w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

8. Zasady funkcjonowania Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej (zwana w skrócie IPZM) oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (zwana w skrócie IPRM), zwane dalej Izbami Pamięci:

 1. W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym, możliwe jest zwiedzanie Izb Pamięci.
 2. Wstęp do Izb Pamięci jest bezpłatny.
 3. Zasady obowiązujące podczas zwiedzania Izb Pamięci określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 4. W pomieszczeniach Izb Pamięci odbywają się zajęcia edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa i historią Ziemi Mszczonowskiej.
 5. Zwiedzanie Izb Pamięci odbywa się w obecności przewodnika, którym jest opiekun Izb Pamięci lub osoba współpracująca z Izbami Pamięci.

9. Skargi i wnioski interesantów przyjmuje Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

§2

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie wprowadza zmiany w cennikach w drodze zarządzenia

§3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

§ 4

Tracą moc Zarządzenia:

 1. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 1/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 2. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 3. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 5/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 4. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.
 5. Dyrektora Gminnego Centrum Informacji nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

Beata Sznajder

 

drukuj (Regulamin GCI)

 • data: 2016-04-04

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

4158

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.