DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie dostępności

W załączeniu raport o stanie dostępności.

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Informacji.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Podsiadły, magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 869 094. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Informacji mieści się w Mszczonowie, przy ulicy Żyrardowskiej 4.

Pomieszczenia Gminnego Centrum Informacji (GCI) są przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek, w którym znajduje się GCI, usytuowany jest w sąsiedztwie Parku Miejskiego oraz Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Do Gminnego Centrum Informacji można dotrzeć własnym środkiem lokomocji bądź komunikacją publiczną.

Przed Gminnym Centrum Informacji znajduje się parking, położony wzdłuż ulicy Żyrardowskiej.

Wejście do GCI z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. 
Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego (patrząc stojąc na wprost do głównego wejścia do GCI) znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Drzwi wejściowe do GCI przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracowników GCI przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 46 857 30 71. 

Bezpośrednio po wejściu do GCI znajdujemy się w holu głównym, w którym jest pracownik, dzięki któremu interesant może uzyskać wszystkie stosowne informacje. Korytarz główny w budynku ma szerokość min. 120 cm, co umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
W pomieszczeniach GCI nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznakowań kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Wszystkie pomieszczenia w budynku GCI znajdują się w zasięgu wzroku interesanta przebywającego w holu głównym. Wszystkie pomieszczenia, w których mieści się Gminne Centrum Informacji, znajdują się na jednym poziomie, więc nie ma potrzeby instalacji windy. 
Toaleta, znajdująca się w obiekcie, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W Gminnym Centrum Informacji znajdują się sale konferencyjna oraz komputerowa, które są dostosowane do organizacji spotkań/szkoleń z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Do wszystkich pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji można wejść z psem asystującym i psem-przewodnikiem. 

W Gminnym Centrum Informacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, jednak wszelkie sprawy można załatwić drogą mailową lub pisemną. 

W Gminnym Centrum Informacji nie ma pętli indukcyjnej.

Gminne Centrum Informacji Filia Osuchów, ul. Piekarska 2, 96-323 Osuchów

Pomieszczenie Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie (GCI Osuchów) nie jest przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Pomieszczenie GCI Osuchów znajduje się w budynku, w którym jest przychodnia zdrowia, apteka i punkt rehabilitacyjny.

Przed budynkiem, w którym mieści się GCI Osuchów, znajduje się parking, na którym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie GCI Osuchów znajduje się w podpiwniczeniu naprzeciwko sklepu spożywczego. Wejście do GCI Osuchów z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. 

Osoby mające trudność w poruszaniu się, mają możliwość skorzystania z asysty pracownika GCI przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 46 857 42 93 - lub dzwoniąc dzwonkiem znajdującym się przed schodami.

W GCI Osuchów mieści się jedno pomieszczenie dostępne dla interesanta. Zasiada w nim pracownik, dzięki któremu interesant może uzyskać wszystkie potrzebne informacje. 

W GCI Osuchów nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznakowań kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, która zjeżdżałaby do pomieszczeń GCI Osuchów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem-przewodnikiem. 

W GCI Osuchów nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, jednak wszelkie sprawy można załatwić drogą mailową, lub też pisemną. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.