PROJEKT SZKOLENIOWY POKL

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (POKL)

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TYTUŁ: „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

TERMIN REALIZACJI:  1 kwietnia 2011 roku – 31 maja 2013 roku

OGÓLNY BUDŻET PROJEKTU:  1 534 480,08 zł

BENEFICJENT PROJEKTU: Gmina Mszczonów

REALIZATOR PROJEKTU: Gminne Centrum Informacji

Projekt zakładał przeprowadzenie 16 paneli szkoleniowych z działaniami towarzyszącymi (opieka nad dziećki i refundacja kosztów dojazdu).

Głównym celem projektu było:

 • podniesienie poziomu edukacji lokalnej społeczności,
 • krzewienie idei społeczeństwa uczącego się przez całe życie
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację programów szkoleniowych uwzględniających nowoczesne techniki informacyjno- komunikacyjne
 • przekaz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Wsparciem została objęta grupa ok. 290 osób.

Były to osoby dorosłe, zatrudnione na podstawie kodeksu pracy i/ lub kodeksu cywilnego, które z własnej woli (niezależnie od pracodawcy), wzięły udział w szkoleniu (poza godzinami pracy).

Należało spełnić jedno z kryterium kluczowych, tj. być mieszkańcem miasta, gminy Mszczonów zatrudnionym na terenie województwa mazowieckiego lub być osobą zatrudnioną na terenie miasta, gminy Mszczonów niezależnie od miejsca zamieszkania.

W ramach projektu zrealiozowana cykl szkoleń grupowych.

 • Jedna edycja dotyczy grupy 10 osobowej.
 • Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego - 3 grupy
 • Kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome) - 2 grupy
 • Kurs prawo jazdy kategorii C+E dla posiadających kat. C z elementami języka angielskiego - 1 grupa
 • Kurs komputerowy European Computer Driving Licence (ECDL) - 2 grupy
 • Kurs języka angielskiego średniozaawansowany - 3 grupy
 • Kurs języka angielskiego First Certificate in English (FCE) - 1 grupa
 • Kurs języka angielskiego Certificate in Advanced English (CAE) - 1 grupa
 • Kurs języka angielskiego podstawowy  - 1 grupa
 • Kurs tworzenia stron wwwz wykorzystaniem programów grafiki komputerowej - 1 grupa
 • Kurs komputerowy podstawowy wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych - 2 grupy
 • Kurs przedsiębiorczości – otwieranie, prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE -  1 grupa
 • Kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych - 1 grupa
 • Kurs komputerowy zaawansowany wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych - 1 grupa
 • Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych - 2 grupy
 • Kurs prawo jazdy kategorii C z świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - 2 grupy
 • Kurs prawo jazdy kategorii C+E dla posiadających kat. B - 1 grupa
 • Kurs operatora koparko-ładowarki - 4 grupy