EFS / Działanie 1.6 / GM/GCI

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

  • Logotyp
  • Logotyp

Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka.

Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

Udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy prowadzące do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego poprzez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia, wspieranie kształcenia ustawicznego, działania zwiększające zdolność do zatrudnienia oraz promowanie form pracy i zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i społecznego.

źródło: www.efs.2004-2006.gov.pl/

drukuj (Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej)

Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 1.6

Tytuł Projektu: "Edukacja i informacja szansą zainstenienia kobiet na rynku pracy"