„Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”

O Centrum

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej w ramach projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalną Grupą Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie aktywności 40 organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz nieformalnych grup z terenu powiatu żyrardowskiego oraz skierniewickiego (gmina Bolimów) w latach 2012-2014.

Oferta Centrum obejmuje przede wszystkim:

  1. Doradztwo m.in. w zakresie: księgowość i finanse; zagadnienia prawne, w tym prawo pracy, administracyjne, podatkowe, rejestracja NGO, OPP; zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych; zarządzanie organizacją pozarządową, sprawozdawczość, budowa strategii organizacji, współpraca z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równość szans w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
  2. Przekaz informacji poprzez bezpośredni kontakt, telefon oraz e-mail, m.in. w zakresie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji;
  3. Prowadzenie serwisu dla organizacji pozarządowych, w ramach którego m.in. organizacje będą mogły założyć własną podstronę;
  4. Wydawanie lokalnej gazety zawierającej m.in. aktualności z lokalnych organizacji oraz gmin w zakresie dot. trzeciego sektora , informacje o konkursach;
  5. Udostępnienie infrastruktury na potrzeby działalności NGO: dostęp do sprzętu biurowego, pracowni komputerowej, sali dydaktycznej, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe i biurowe;
  6. Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów języka angielskiego i wizyt studyjnych;
  7. Organizacja pikników, podczas których udzielane będą informacje przez specjalistów, prezentowane lokalne organizacje i inne inicjatywy społeczne, organizowane konkursy.

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum są nieodpłatne.

Ponadto zostanie nawiązana współpraca z jednym z ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego, obejmująca wsparcie dla NGO w zakresie ekonomii społecznej (informacja, doradztwo, szkolenie), a następnie opracowany i wdrożony program współpracy.

Odbiorcami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków
i porozumień organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze) oraz grup nieformalnych - osób poszukujących porady prawnej, zainteresowanych podjęciem inicjatywy społecznej, a także przedstawiciele administracji publicznej.

Główne biuro Centrum mieści się w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 (siedziba MRIES, budynek Domu Kultury), natomiast dyżury specjalistów oraz inne wybrane działania prowadzone będą w punktach informacyjnych w Żyrardowie, Mszczonowie, Wiskitkach i Bolimowie.

Kontakt: Elwira Koprowska-Skalska – koordynatorka projektu, tel. 46/831-81-09,
603-996-436, e-mail: elwira@puszcza-marianska.pl.

  • autor: MRIES
  • Logotyp

wstecz